תנאי שימוש בפלטפורמה \ מדיניות פרטיות

 

1.תנאי שימוש בפלטפורמה

 

תנאי שימוש אלו מסדירים את הזכויות והחובות בקשר לפלטפורמת D-Charge, בין באמצעות גישה מקוונת דרך אתרwww.d-light.co.il ("האתר"), ובין באמצעות אפליקציה ייעודית ("האפליקציה", ויחד עם האתר: "הפלטפורמה"), בין חברת די-לייט התייעלות אנרגטית בע"מ ("החברה") לבינך.

הפלטפורמה מאפשרת למשתמשיה, לקבל שירותי טעינה חשמלית של רכביהם ("השירותים") באמצעות עמדות הטענה ייעודיות של החברה ו/או מי מטעמה ("העמדות"), הכל בכפוף לתנאי שימוש אלו.

כל האמור בתנאי שימוש אלה ("ההסכם" ו/או "תנאי השימוש") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.

השימוש בפלטפורמה, כניסה והתחברות אליה, לרבות קבלת שירותים באמצעותה, מהווים אישור לכך שקראת הסכם זה והסכמת להיות כפוף לו ולכל הודעה נוספת המוצגת באמצעות האתר.

אתה מצהיר ומתחייב כי אתה בן 18 לפחות, כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר, לעשות  שימוש בפלטפורמה ו/או להשתמש בשירותיו והנך מתבקש להתנתק ממנו.

מאחר שתנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.


 • רישום לפלטפורמה
 • על מנת לעשות שימוש בשירותים, המשתמש יידרש לפתוח חשבון בפלטפורמה ("חשבון המשתמש"). פתיחת חשבון משתמש תוכל להיעשות באחד מן הדרכים הבאות:
 • לפנות אל החברה באמצעות האתר, לבצע את תהליך הרישום על פי הקבוע שם, לרבות מתן הרשאה לחברה לחיוב כרטיס האשראי שלו, ולאשר את תנאי השימוש.
 • לפנות אל מוקד החברה באמצעות הטלפון ולבצע את תהליך הרישום על פי הוראות שימסרו לו.
 • הורדת האפליקציה D-Charge  וביצוע תהליך הרישום לפי הקבוע בה, לרבות מתן הרשאה לחברה לחיוב כרטיס האשראי של המשתמש וכן לאשר הסכמתו לתנאי השימוש.

 • המשתמש מבין כי לצורך פתיחת חשבון המשתמש, הוא יידרש לספק בין השאר, פרטים אישיים וכן נתוני אשראי לצורך חיוב וסליקה. המשתמש מבין כי ללא מתן פרטים כאמור לא יוכל הוא ליצור את חשבון המשתמש ו/או לעשות שימוש בפלטפורמה.
 • המשתמש יהא רשאי לצפות בנתוני החיוב והצריכה שלו תחת חשבון המשמש ו/או בכל מדיה אחרת אשר החברה תאפשר.
 • הפלטפורמה עושה שימוש בטכנולוגית דחיפת הודעות (Push notifications), לצורך מסירת מידע ו/או עדכונים. ניתן לבטל את האפשרות הזו תחת לשונית ה-setting בדף חשבון המשתמש.

 • תשלום וחבילות שירות


 • תעריפי השירות ייקבעו מעת לעת על ידי החברה ("התעריפים"), ולחברה הזכות הבלעדית לקבוע את אופן חישוב התעריפים, כולל בין השאר, קביעת תעריפים דיפרנציאליים, תעריפים על בסיס כמות צריכה, וכו'. 

 • כמו כן, החברה תהא רשאית מעת לעת לקבוע את הסדרי התשלום וסוגי חבילות השירות המוצעות על ידי החברה. אלו יכולות לכלול, אך לא תהינה מוגבלות לאמור להלן:
 • מערכת חבילות: המשתמש ירכוש חבילת שירות בהיקף ובתעריף שנקבעו על ידי החברה על ידי תשלום מראש.
 • תשלום עבור השימוש: תשלום עבור טעינה יתבצע לאחר כל שימוש בשירות, באופן אוטומטי מאמצעי התשלום שנמסר על ידי המשתמש (כרטיס אשראי, כרטיס חיוב וכו'), בהתאם לפרטים שמסר לחברה וכמופיע בחשבון המשתמש.
 • החברה תהא רשאית לקבוע את אופן גביית התשלומים מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אופן החיוב יכול שיהיה כדלקמן:
 • החיוב יהיה על בסיס חודשי, על בסיס הצריכה ו/או החבילה הרלבנטית, כפי שיופיע בפירוט שיהיה זמין למשתמש במסגרת חשבון המשתמש שלו ו/או כפי שיישלח למשתמש בהתאם לכתובת ו/או פרטי קשר אחרים אותם סיפק בעת פתיחת חשבון המשתמש ("החשבון החודשי"). החשבון ישולם על ידי המשתמש בתוך 7 ימים מן המועד בו פורסם החשבון החודשי תחת חשבון המשתמש בפלטפורמה.  לאחר מכן, תונפק החשבונית עבור המשתמש ותישלח לכתובת ו/או לכל מדיה (דוא"ל ו / או טלפון) הרשומה בחשבון המשתמש, לבחירת המשתמש.

 • כמו כן, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לדרוש חיוב מידי עבור כל הזמנת שירות טעינה.
 • המשתמש מבין כי בנוסף לתעריפים עבור השימוש בשירותים, תהא החברה רשאית לגבות עמלות ו/או תעריפים נוספים, ככל שהיא תעשה שימוש בשירותים של צדדים שלישיים במסגרת מתן השירותים. במקרה כזה, תציג החברה את שיעור העמלות הנוספות.  יובהר כי במקרה בו קבעה החברה עמלות כאמור, הם יחייבו את המשתמש עד אשר יסיים את התקשרותו עם החברה, לפי הוראות תנאי שימוש אלו.
 • יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים אם המשתמש איננו ממלא את
 • התשלומים יבוצעו ישירות לחברה באמצעות כרטיס אשראי באמצעות תשתית סליקה שתיקבע על ידי החברה. יובהר כי התשתית עצמה יכול ותסופק על ידי צד שלישי.
 • המשתמש מסכים ומבין כי במידה ולא עלה בידי החברה לגבות את התשלום המגיע לה עבור השירותים באמצעות כרטיס האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר אשר הסכימה החברה לגביו, אזי תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, ועל חשבונו של המשתמש:

 •  לבצע סליקה חוזרת של כרטיס/כרטיסי האשראי של המשתמש עד לפירעון מלוא החוב;

 • להוציא למשתמש דרישת חוב לפיה עליו לפרוע חוב כאמור; ו-

 • לנקוט בכל דרך משפטית אחרת לגביית החוב.
 •  
 • ביטול רכישה • על ביטול השירותים יחולו הוראותיו של חוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") וכן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשס"א – 2010 ("תקנות הגנת הצרכן"), המתייחסים לביטול עסקה מרחוק.

 • ביטול מנוי משתמש ייעשה בפניה לחברה במייל לכתובת info@d-light.co.il   בתוך 14 ימי עבודה ממועד ההודעה.

 •  
 • מגבלת אחריות

 • החברה לא תישא באחריות ו/או חבות כלשהי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או בכל הפסד הנובע ו/או קשור להוראות תנאי שימוש אלו.
 •  
 • המשתמש מבין כי יכולת החברה לספק את השירותים נסמכת על גורמי צד שלישי שאין לחברה שליטה עליהם (כגון קישוריות לאינטרנט, חומרת המכשיר עליו הותקנה האפליקציה ו/או שדרכו גלשת לאתר, זמינות סלולארית, פעילות GPS, זמינות אספקת חשמל לעמדות הטעינה וכו'). כמו כן, החברה איננה יכולה להתחייב לזמינות מלאה של הפלטפורמה, בין אם בשל ענייני קישוריות ובין אם במצבים בהם עליה להשבית / לצמצם את פעילות הפלטפורמה. על כן, החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לשימוש נטול הפרעות ו/או תקלות ו/או טעויות או לשימוש כסדרו ללא הפסקות באתר והיא אינה ערבה לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש בשירותים.

 • למען הסר ספק,  החברה איננה מתחייבת לפריסת עמדות בהיקף ו/או כמות מסוימת, כי העמדות תהינה זמינות ו/או תקינות. השימוש בשירותים ו/או בעמדות נעשה על בסיס "כפי שהוא, במקום שהוא" – As-Is and As-Available.
 •  
 • למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק, פגם ו/או אובדן אשר נובעים משימוש לא נכון בשירות, משימוש בעמדת טעינה שאיננה ייעודית / תקנית ו/או כזו שאושרה על ידי החברה לשימוש, ו/או בכל נזק שנגרם כתוצאה מליקוי בכלי הרכב ו/או תפעולו.

 • החברה תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים הישירים אשר יגרמו בשל נזק בזדון שנגרם על ידי החברה ו/או הפרת התחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלו (בכפוף להגבלות האמורות בתנאים אלו). בכל מקרה, הסכום המצרפי אותו תהא החברה לשלם למשתמש ו/או מי מטעמו בגין נזקים בהם חבה החברה לא יעלה על הסכום אשר שולם בפועל לחברה במשך 6 החודשים שקדמו לנזק כאמור.

 • בעלות בקניין הרוחני

 • כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם בפלטפורמה, כולל כל סימן מסחר, שם מסחר ו/או כל סימן ו/או סממן מזהה ו/או מוכר הקשור בחברה הם בבעלות החברה ומוגנים על פי כל דין, לרבות החשבונות, כותרות, קוד מחשוב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, תכנים, וכו'.
 •  
 • כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
 •  
 • רישיון שימוש מוגבל


 • בכפוף לכך שתציית לתנאי שימוש אלו זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בפלטפורמה לצורך קבלת השירותים בלבד.
 •  
 • על אף האמור לעיל, החברה רשאית, בהסדר נפרד, להעניק רישיונות משנה ו/או להמחות חלק מזכויותיה לצדדים שלישיים (כולל ומבלי להגביל, ניהול צי משתמשים של ארגונים ו/או הסדרי סליקה נוספים).
 •  
 • הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות של האתר ו/או של המשתמשים ו/או של בעל העסקים באתר על פי כל דין ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו.
 •  
 • החברה איננה מתחייבת לשמור על מידע שהוזן לפלטפורמה על ידיך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
 •  
 • החברה רשאית לצרף את המידע אשר סופק על המשתמש למאגר המידע המנוהל על ידיו בהתאם לקבוע בדין.
 •  
 • חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית על הפלטפורמה או להטיל על שרתיה עומס בלתי סביר.
 •  
 • השירות מתייחס אך ורק לאופן ואפשרות שימוש בשירותים למטרת לטעינת רכבים חשמליים בעמדות הטעינה של החברה הפזורות ברחבי הארץ.

 • יובהר כי אין בזכויות המשתמש לקבלת השירותים כדי להקנות לו זכויות כלשהן בעמדות הטעינה, בפלטפורמה ו/או בשטחים בהם הן ממוקמות.  זכות כאמור ניתנת רק עבור ואך ורק בזמן קבלת השירותים באופן סביר ובהתאם לפרק הזמן המותר לשם כך.
 •  
 • מצגי המשתמש

 • המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:
 • כי הוא יעשה שימוש בפלטפורמה, בעמדות הטעינה וכן בכל רכיב הקשור לשירותים אך ורק בהתאם לכל דין, תנאי שימוש אלה. כמו כן כל שימוש כאמור יהא בזהירות ובהתאם להוראות החברה.

 • השימוש בפלטפורמה הינו אישי. יחד עם זאת, ככל שהמשתמש הוא חלק מהסדר תאגידי, מאפשר המשתמש שהוא יעשה שימוש בשירותים רק במסגרת הפעלת שירותי החברה להם הוא מנוי.

 • המשתמש ישמור את פרטי הגישה שלו לפלטפורמה באופן סודי ולא יגלה ו/או יעביר אותם וכן לא יאפשר לאף גורם אחר לעשות בהם שימוש.

 • המשתמש ידווח לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש שלו ו/או במקרה של אובדן המכשיר עליו הותקנה הפלטפורמה ו/או במידה ונגנב אמצעי התשלום שעל בסיסו מבוצעים התשלומים לטובת החברה, בהתאם לפרטי הקשר הללו: info@d-light.co.il    או לטלפון 04-6904444

 • המשתמש מסכים ומבין כי הפלטפורמה כוללת בתוכה רכיבי תוכנה המפעילים שירותי מיקום ו/או איסוף נתונים אחרים, והוא מסכים להתקנה ו/או הפעלה של רכיבים כאמור; הכל, כמפורט במדיניות הפרטיות של הפלטפורמה.

 • המשתמש בכל מקרה יהא האחראי הבלעדי לכל שימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש שלו.

 • כמו כן, המשתמש מתחייב בכל עת לעמוד בהוראות השימוש הבאות בקשר עם שימוש בפלטפורמה:

 • המשתמש יעשה שימוש בפלטפורמה אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועדה הפלטפורמה, שהינה האופן לקבל גישה לשירותים. כל שימוש באתר על המשתמש, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, יש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש בפלטפורמה, הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של תנאי שימוש אלה. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשות החברה בגין הפרת תנאי ו/או  הוראה כלשהיא בתנאי שימוש אלה.

 • המידע מוצג לשימוש אישי בלבד, וחל איסור לעשות כל פעולה במידע, כולו או חלקו, שיש בה כדי לפגוע בזכויות קניין אלה של החברה, ולרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור במידע, לבצע קצירת מידע ולעשות במידע ו/או התוכן המופיע בפלטפורמה כל שימוש מסחרי שהוא. וכן חל איסור לשלוף מידע מן הפלטפורמה באמצעות זחלן (crawler) או טכנולוגיה דומה.

 • המשתמש יימנע להעלות (upload), לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם, מידע או חומר אחר:
 • העלולים להפריע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחרים את השימוש בפלטפורמה;
 • העלולים להשפיע על הביצועים ו/או התפקוד של הפלטפורמה;
 • העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
 • הכוללים וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה זדונית אחרת (viruses, malware) העלולים לחבל במערכות מחשב או  לגרום להן נזק מכל סוג שהוא;
 • הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה;


 •  
 • סיום ההתקשרות; השעיה

 • כל אחד מן הצדדים יהא רשאי להביא את התקשרותם לידי סיום, על ידי מתן הודעה של 7 ימים מראש.

 • על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית לסיים את התקשרותה עם המשתמש באופן מידי, בשל כל אחת מן הסיבות הבאות:

 • הפרה מצד המשתמש שלא תוקנה תוך 14 יום

 • כל הפרה מהותית של ההסכם מצד המשתמש (כולל מסירת מידע מטעה, מרמה, ביטול הרשאת חיוב ו/או התלייתה, שימוש שלא כדין, או כל הפרה אחרת אשר חזרה על עצמה יותר מפעם אחת ברבעון).

 • למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד לחברה בשל סיום ההסכם, אין בסיום ההסכם מכל סיבה שהיא כדי לגרוע ו/או לבטל תשלומים אשר הגיעו לחברה טרם סיום ההסכם).

 • החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לפלטפורמה ו/או לחלקים ממנה לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. החברה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים או אפשרות השימוש בפלטפורמה ו/או בחלקם, לרבות בכל הקשור לשירותים, השעות בהן ניתן להשתמש בפלטפורמה ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת השירותים.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה, רשאית למנוע ממשתמש לבצע התקשרות עמה באמצעות חסימה של משתמש בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש.

 • המשתמש מסר בעת הרישום לפלטפורמה ו/או בעת השימוש בפלטפורמה ו/או לאחר מכן בכל אמצעי שהוא פרטים שגויים במתכוון.

 • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בפעילות התקינה של פלטפורמה ו/או עמדות הטעינה.
 •  
 • עדכון תנאי השימוש

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מראש. יחד עם זאת, כל שינוי כאמור יפורסם בפלטפורמה תחת חשבון המשתמש שלך.
 •  
 • באחריות המשתמש לבדוק את הפלטפורמה מעת לעת על מנת לוודא קיומם של שינויים כלשהם. המשך השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים לאחר שינוי כאמור ייחשבו כהסכמה מכללא של המשתמש לתוכנם.
 •  
 • פטור ושיפוי
 • מקום השיפוט
 • הדין החל על הסכם זה בנוגע למחלוקות בין הגולשים ו/או הרוכשים ו/או בעל העסקים לבין האתר הוא הדין הישראלי בלבד. כל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו או פרשנותו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו בלבד.
 •  
 • כללי
 • החברה תהא רשאית להמחות ו/או להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה (כולם או מקצתם) לכל גורם שהוא, בכפוף למסירת הודעה למשתמש (כאשר החברה תיחשב כמילאה חובתה כאמור במידה ופרסמה מידע בדבר זאת, כולל זהות הנעבר, במסגרת הפלטפורמה).
 •  
 • אין באי מימוש זכויות החברה ו/או מי מטעמה כדי לגרוע מכל זכות כאמור ו/או כדי לראות בכך כוויתור על אותה זכות.
 •  
 • כל הודעה שתפורסם תחת הפלטפורמה ו/או שתישלח בהתאם לפרטי ההתקשרות המצויים באותה עת אצל החברה כפי שנמסרו על ידי המשתמש, תיחשב כהודעה שנמסרה כדין למשתמש.
 •  
 • לבתי המשפט במחוז תל-אביב יפו תהא סמכות בלעדית לדון בכל סכסוך שיתגלע בקשר עם תנאי שימוש אלו.
 •  

 
 

 

2.מדיניות פרטיות


מבוא

מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בפלטפורמת D-Charge אשר ניתן לגשת אליה באמצעות אפליקציה ייעודית ו/או דרך אתר  www.d-light.co.il("הפלטפורמה") מטעם חברת די לייט התייעלות אנרגטית בע"מ ("החברה") המאפשרת לך (לך, אתה, המשתמש וכו') לקבל שירותי טעינת רכבים חשמליים

באמצעות השימוש בפלטפורמה, הנך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך (לרבות, אך לא רק, מידע אישי) כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.

מטרת המדיניות להסביר לך, המשתמש, מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים בפלטפורמה וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמש או הנאסף על ידה במסגרת שימוש המשתמש בפלטפורמה.

אלא אם נקבע אחרת במדיניות פרטיות זו, התייחסות למידע – משמעו "מידע אישי" בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

איסוף מידע

על מנת להשתמש בפלטפורמה, הנך נדרש למסור לחברה שורה של פרטים. אינך חב בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת פרטי המידע המסומנים כפרטי מידע אשר חובה למסור אותם, לא נוכל לאפשר לך לקבל את השירות.

השימוש במידע ייעשה לצרכי פעילות החברה בלבד, ולצורך תפעול ושיפור פעילות הפלטפורמה, ולא ישמש לצרכים שאינם קשורים לפעילות החברה ולא יועבר לצד ג', למעט האמור בסעיף 7 למדיניות זו, ובכל מקרה לא ישמש לדיוור ישיר על-ידי צד זה.

מידע על פונים שבקשתם לקבל שירות לא אושרה, יישמר לצורך פניות עתידיות ולא ייעשה בו שימוש מעבר לכך.

סוגי מידע ודרכי איסוף המידע

בעת פתיחת חשבון המשתמש, תתבקש למסור פרטים מזהים אשר ישמשו את החברה לזהות אותך וכן לקבל ממך פרטי אמצעי תשלום. הפרטים אותם תתבקש למסור:

פרטים אישיים הכוללים שם מלא ומספר זהות של המשתמש, כתובת מגורים, טלפון נייד, כתובת מייל;

פרטי כרטיס אשראי שימסרו לדף סליקה מטעם החברה (אשר יכול להיות מנוהל על ידי החברה ו/או צד שלישי מטעמה ו/או צד שלישי המנהל מספר משתמשים);

סוג הרכב וכן מס' לוחית הזיהוי שלו.

במסגרת השימוש בפלטפורמה (כולל בעת בו הפלטפורמה פעילה ברקע), תאסוף הפלטפורמה את המידע הבא:

מיקום

סוג המכשיר

פרטי הרכב

פרטי חיובי אשראי

ניתוחים סטטיסטיים

היקף הטעינה

פרטי מפעיל סלולארי ותקשורת נתונים

בנוסף, כדי לאפשר לפלטפורמה לאסוף את המידע האמור, בעצם רישומך לפלטפורמה, הנך מאשר גישה מטעמה כלפי:

גישה לשירותי מיקום

גישה למסרונים (SMS)

העברת Push Notifications

נתוני מכשירך

יובהר כי אינך מחויב לאפשר גישה כאמור, אך חסימת גישה עלולה למנוע ממך לעשות שימוש תקין בפלטפורמה.

האמור לעיל מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים הבאים:

יצירת חשבון המשתמש וניטור השימוש שלך בפלטפורמה, וכן קבלת החלטות לגביך כמשתמש בפלטפורמה.

שימוש תקין בשירותים השונים בפלטפורמה, כולל תפעול, ניטור וטיפול בתקלות, אבטחת מידע וכו'.

יצירת חתכים ו/או ניתוחים סטטיסטיים של שימושך בפלטפורמה

שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים תחת היישומון.

משלוח התראות והודעות, וכן לדיוור ישיר, כמפורט להלן.

לצורך יכולת החברה לוודא כי השימוש שלך בפלטפורמה ו/או בשירותים איננו מפר כל דין ו/או גורם כל נזק אחר, וכן בקשר לכל הליך משפטי קיים ו/או צפוי.

לצורך הגנה עליך כמשתמש הפלטפורמה ו/או הגנה על כל משתמש אחר.

ניוזלטר ופרסומים:

אנו אוספים את המידע האישי שלך (כגון שמך, מיקומך, פרטי הקשר שלך וכתובת הדוא"ל שלך או כל מידע אחר שסיפקת לנו בהקשר זה) כאשר אתה מבקש להצטרף לרשימת התפוצה שלנו כדי לקבל את הניוזלטר שלנו, והכולל גם פרסומים או תוכן רלוונטי אחר.

תוכל בכל עת לבטל את הרישום לניוזלטר שלנו על ידי יצירת קשר עמנו באמצעות המידע מטה, או לעקוב אחר הוראות הקישור "ביטול רישום" המופיע בהודעות הדואר האלקטרוני שאנו שולחים.

כאשר תבקש לבטל את המנוי מהניוזלטר שלנו או מתוכן אחר, תוך זמן סביר, אנו נסיר את המידע האישי שלך ממאגר הנתונים שלנו.

בעת ההרשמה, נשתמש במידע האישי שנאסף לצורך אספקת התוכן המבוקש (ניוזלטר, ידיעון, מידע פרסומי וכו') באמצעות דוא"ל, טלפון או כל אמצעי אחר שסיפקת.


מסירת מידע לצד ג'

החברה לא תעביר לצד ג' את פרטיך האישיים, פרטים שהעברת בעת רישומך לפלטפורמה והמידע אשר נאסף על פעילותך בפלטפורמה אלא במקרים הבאים:

כאשר הפרטיים האישיים נחוצים לצדדים שלישיים שהינם נותני שירותים לחברה, לצורך מתן השירותים, דיוור ישיר, ו/או במסגרת התחייבויות של החברה כלפי אותם צדדים שלישיים, תחת הסכם ההתקשרות בינם.

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה, וכן במקרה בו יש חשש כי הנך מפר את תנאי השימוש ו/או עלול לגרום נזק לחברה ו/או מי מטעמה, כולל משתמשים אחרים.

במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

במקרה שתפר איזה מתנאי השימוש בפלטפורמה או תנסה לבצע פעולות בלתי חוקיות באמצעות או בקשר עם הפלטפורמה ו/או במקרים בהם יש חשש כי הנך עלול לגרום נזק כלשהו).

במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות הפלטפורמה לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיותך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

למען הסר ספק, המשתמש נותן הסכמתו עבור:

מסירת פרטים מחשבונו כגון פרטי אשראי ופרטים מזהים נלווים וכיוצא באלו, כל שירות בהתאם לדרישותיו הוא, לספק שירות, אשר העברת הפרטים אליו נדרשת לצורך אספקת השירות למנוי ו/או חיוב המנוי בגין רכישת השירות.

הפעלת שירותי אנליטיקה כגון Google Analytics, Tracking features

קבלת הודעות, מסרים ו/או עדכונים הקשורים בחברה ו/או עם שירותיה

כמו כן, במקרים בהם החברה תאפשר למפעילים צד ג' לנהל את השירותים ו/או הפלטפורמה באופן כללי עבור גופים מסוימים, ("המפעילים") הרי שמפעילים יהיו רשאים לאסוף ו/או לעשות שימוש במידע כאילו היו החברה לכל דבר ועניין לגבי מדיניות פרטיות זו. אותו מפעיל כאמור יהא אחראי לעדכן את המשתמש ככל שהשימוש של אותו משתמש בפלטפורמה ו/או קבלת השירותים יהיה באמצעות המפעיל.

עוגיות – Cookies:

כמקובל, אנו משתמשים בעוגיות כדי לאסוף מידע מסוים אודותיך בעת הגלישה. אנו עשויים לאסוף מידע כגון באילו דפים באתר שלנו ביקרת, על אילו קישורים לחצת, סוג דפדפן האינטרנט שלך, כתובת ה- IP שלך וכו'.

מהם עוגיות? קבצי עוגיות הם קבצי נתונים קטנים שהורדו ונשמרו במכשיר המשתמש בעת גלישה באתר אינטרנט, לעתים קרובות משמשים לשמירה על תיעוד של פעולות שבוצעו באתר או למעקב אחר פעילות גלישה.

לקבלת מידע נוסף אודות קבצי עוגיות והדרך לשלוט בהם, עיין בקובץ העזרה בדפדפן הגלישה שלך או בקר בכתובתhttp://www.aboutcookies.org .

אנו משתמשים בעוגיות למטרות הבאות:

ניתוח כללי.

מטרות שיווק

שיפור הגלישה באתר שלנו (כולל התוכן המוצג), ושיפור השימוש שלך בטפסים המקוונים שלנו.

מידע אישי אשר נאסף דרך קבצי העוגיות אינו משותף עם צד שלישי כלשהו ללא הסכמתך.

ביטול הצטרפות לעוגיות:

תוכל לבטל את הסכמתך להפעלת קבצי עוגיות בסרגל הכלים של הדפדפן, בדרך כלל על ידי בחירה בין מספר אפשרויות המוצעות על ידי הדפדפן (כגון Google Chrome®) או דפדפנים אחרים, מאפשרים לחסום קבצי עוגיות מאתר אינטרנט מסוים, בהתאמה תוכל לבחור לחסום קבצי עוגיות קיימים.

לקבלת מידע נוסף אודות קבצי עוגיות בהם אנו משתמשים, אנא צור עמנו קשר באמצעות פרטי הקשר המפורטים מטה.

 

שימוש מותר

יובהר כי החברה תהא רשאית לעשות בנוסף שימוש במידע שאיננו מידע שמזהה אותך באופן אישי וכן להעביר אותו לצדדים שלישיים בארץ ומחוץ לארץ, בכפוף לכל דין וכן בכפוף לכך שלא מדובר במידע פיננסי (כגון נתוני תשלום) ו/או מידע אחר אשר עלול לזהות אותך.

אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לפלטפורמה. כל כן, לא החברה ו/או מי מטעמה יהיה אחראים לכל נזק שייגרם עקב חשיפת ו/או זליגת מידע ו/או כל נזק אחר הקשור בהגנת הפרטיות, בין אם ישיר או עקיף.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תשלח על כך הודעה למשתמשים וכן תפורסם על כך הודעה תחת חשבון המשתמש שלך בפלטפורמה.

יצירת קשר

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הנך זכאי לבקש מן החברה לעיין במידע שנשמר עליך וכן לשנות אותו. הנך יכול לעשות זאת באמצעות ניהול חשבון המשתמש שלך. יחד עם זאת, ישנם פרטים כאמור הנאספים עליך שאינם מופיעים בהכרח תחת חשבון המשתמש – לצורך קבלת פירוט לגביהם ניתן לפנות לחברה בכתובת די לייט האשל 5 ת.ד 3151 קיסריה 3088900 ו/או בדוא"ל info@d-light.co.il


ככל שהנך סבור שפרטיותך ו/או זכויותיך תחת חוק הגנת הפרטיות נפגעו, אנא פנה אלינו בהתאם לפרטי הקשר האמורים לעיל.


******************[] אני מאשר שקראתי את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ואני מסכים לתנאים שלהם.

[] אני מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות.